Redis

Plugin Redis Object Cache จับเอา Redis มาทำ Cache

การจับ Redis มาใช้งานเป็นตัว Caching Object Cache โดยผ่าน Plugin Redis Object Cache มาลองดูตัวอย่างการใช้งานกันอย่างง่ายและไวมาก

Redis คืออะไร Database เร็วๆ ของดีใช้ง่าย รู้จักแล้วจะชอบเอง

แนะนำการใช้งาน Redis พร้อมตัวอย่างการใช้งาน ตั้งแต่ติดตั้ง ถึงเรียกใช้งาน จนได้ผลลัพท์ของ Redis ของง่ายๆ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Redis