Plugin Redis Object Cache จับเอา Redis มาทำ Cache

การจับ Redis มาใช้งานเป็นตัว Caching Object Cache โดยผ่าน Plugin Redis Object Cache มาลองดูตัวอย่างการใช้งานกันอย่างง่ายและไวมาก

เรื่องที่ควรจะให้ความสำคัญ ข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์

ความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ การอนุญาติให้ไปสามารถเอาไปใช้งาน ตัวอย่างเอาไปใช้อะไรได้บ้าง และการลบข้อมูลที่อนุญาติ

 
Loading...